Tienpidon rahoitus liian alhainen

Tienpidon määrärahat ovat koko Suomessa ja samalla myös Lapissa liian alhaiset. Maanteiden päällysteiden ja rakenteiden kunto heikkenee ja ongelmallisten sääolosuhteiden myötä haitalliset vaikutukset liikenteelle ja liikenneturvallisuudelle lisääntyvät. Myös väylien talvikunnossapito vaikeutuu teiden huonon kunnon takia.

Korjausvelkaa liikaa

Korjausvelkaa on koko valtakunnassa 2,5 miljardia euroa. Korjausvelkaa ja väylänpidon rahoitusta tarkasteli parlamentaarinen, kaikkien eduskuntapuolueiden edustama, työryhmä. Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään 300 miljoonan euron tasokorotusta väylänpidon vuosibudjettiin, jotta korjausvelan kasvu saadaan pysäytettyä ja kääntymään laskuun.

Valitettavasti tämä lisärahoitus on tulossa aikaisintaan vuonna 2022. Kun seuraavat kolme vuotta mennään alhaisemmalla rahoituksella, tarkoittaa se sitä, että korjausvelka ehtiikasvaa merkittävästi lisää. Kiinnikuromista siis riittää.

Suurhankkeet odottavat

Oma lukunsa ovat Lapissa vireillä olevat biotalouden suurhankkeet ja kaivoshankkeet. Mikäli nämä investoinnit lähtevät toteutukseen, edellyttävät ne turvallisten ja sujuvienliikenneolosuhteiden kannalta merkittäviä panostuksia hankealueiden tieinfraan vastaavalla tavalla kuin Äänekoskella. Biojalostamoista Kemijärven ja Kemin hankkeiden osalta tähän on valmistauduttu määrittämällä parantamistarpeet tieverkolle. Peruslähtökohtana on, että puu pitää saada tehtaalle ja lopputuotteet tehtaalta maailmalle.

Kaivosten osalta on myös tehty alustavaa valmistautumista. Kaivoshankkeissa tarpeet kohdistuvat enemmän yksittäisille väylille kuin verkolle, joskin työmatkaliikennettä kaivoksille voi tulla monesta eri suunnasta.

Jaakko Ylinampa
Ylijohtaja
Lapin ELY-keskus