Osaaminen ratkaisee – TYÖ ON OPPIMISTA LÄPI ELÄMÄN  

Riitta Rissanen Rehtori, toimitusjohtaja Lapin ammattikorkeakoulu

Suomalainen yhteiskunta elää yhä enemmän osaamisesta. Näin myös meillä Lapissa, jossa usean toimialan kasvun perusta on uusissa tuoteratkaisuissa, palveluissa ja laadukkaassa osaamisessa. Selkeimmin tämä kehitys näkyy muun muassa matkailussa, kansainvälisessä vientiteollisuudessa sekä digitaalisen liiketoiminnan alueilla.

Lappilainen osaaminen perustuu kykyyn elää muutoksessa, ei vain seuraillen vaan myös ennakoiden. Olemme arktisten olosuhteiden osaajia ja toimintaympäristömme on muovannut luovuuttamme. Lapin brändi on vetovoimainen. Sen varaan on hyvä rakentaa uutta osaamista niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille.

Lapin ammattikorkeakoulussa yhä useampi meille opiskelijaksi hakeutuva nuori tulee muualta kuin pohjoisesta. Ammattikorkeakoulutettuja osaajia tarvitaan niin kiertotaloudessa, tulevaisuuden sosiaali-, ja terveyspalveluissa kuin porotaloudessa ja luonnonvarojen älykkään käytön kehittämisessä. Osaaminen hankitaan monimuotoisissa opiskelutilanteissa, myös digitaalisesti.

Työn uusi ydin on yhdessä oppiminen. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat oppivat monissa kehittämisprojekteissa tärkeitä asiantuntijataitoja. Näitä ovat muun muassa ongelmanratkaisukyky, luovuus ja yhteistyötaidot, tiedonhankinta ja kriittinen ajattelu sekä yrittäjyys- ja viestintätaidot. Työelämäkumppanit, ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat toimivat yhdessä ja jakavat osaamistaan.

Suomen ja kansainvälisen talouden käynnissä oleva muutos merkitsee sitä, että entisiä ammatteja poistuu ja uusia syntyy tilalle. Miten tähän muutokseen vastaamme? Elinikäinen ja jatkuva oppiminen on päivän sana. Varmin tapa selviytyä on satsata osaamiseen ja osaaviin verkostoihin. Työ ei ole enää vain työtä, vaan oppimisesta on tullut erottamaton osa työn tekemistä.

Useilla elinkeinoelämän alueilla osaajien saatavuudesta on tullut riskitekijä, jolloin oppimisen on kytkeydyttävä entistä tiiviimmin työn uudistamiseen. Tämä toteutuu muun muassa Lapin ammattikorkeakoulun ylemmissä korkeakoulututkinnoissa, joiden perusta on työelämän johtamis- ja asiantuntijaosaamisen uudistamisessa.

Digitaalisuus yhdistää osaajia ja myös korkeakouluja uudeksi maailmaksi. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja asiantuntijat ovat mukana erilaisissa rooleissa tuottamassa ratkaisuja työn uudistumiseen uusin digitaalisin ja pelillisin keinoin. Digitaaliset työvälineet ja työtaidot ovat jokaisen ammatin perusosaamista.